//////

Archive for Luty, 2010

ZACIERANIE PODZIAŁÓW

Daje to gwarancję, a przy­najmniej szansę, że w miarę rozwoju społeczeństwa socjalistycz­nego coraz szersze jego kręgi przestają być jedynie konsumen­tem kultury stając się twórcami wartości duchowych. ,,(…) szcze­gólna cecha współczesnego etapu rozwoju socjalizmu, w tym tak­że jego kultury duchowej, polega na tym, że dawny, właściwy społeczeństwom antagonistyczny podział ludzi na tych, którzy są przedmiotem upowszechniania kultury (odnoszono to do mas lu­dowych) i na tych, którzy są jej podmiotem jest przestarzały i nieusprawiedliwiony”.Procesowi zacierania się podziału na twórców i konsumentów kultury powinno towarzyszyć nieuchronnie zanikanie innego po­działu kultury: na elitarną i masoWą.

PODZIAŁ WYTWORÓW

Jęśli można mówić o ja­kimkolwiek podziale wytworów kulturowych, to tylko na dobre i złe, zawierające wartości humanistyczne i ich pozbawione. Fakt, że kultura socjalistyczna jest kulturą w dobrym sensie tego sło­wa popularną nie może w niczym obniżyć jej rangi, lecz co więcej — jeszcze ją dowartościować. W czymże bowiem innym może się wyrażać społeczna funkcja kultury, jeśli nie w podnoszeniu na wyższy poziom świadomości i osobowości człowieka. Nie sposób oczywiście twierdzić, że zanik podziału na twór­ców i odbiorców to już rzeczywistość kultury socjalistycznej. Jest to proces długotrwały, a przy tym zależny od wielu czynników leżących także poza sferą kultury. Etap, na którym kraje socja­listyczne dziś się znajdują, jest dopiero początkiem zacierania się tego podziału.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Luty, 2010.