Monthly Archives: Luty 2010

W DOKTRYNIE ZACHODNIEJ

Często w doktrynie zachodniej dla uzasadnienia konieczności swobodnego przepływu informacji i dóbr kulturalnych wysuwa się argument wolności handlu, czyli swobodnego przepływu dóbr materialnych poprzez granice. Nie jest to argument przekony­wający, trudno byłoby bowiem wskazać dziś na państwo, także kapitalistyczne, które

KOMPETENCJA PAŃSTWA

Kompetencje państwa w omawianej sferze są istotnym czynnikiem mającym wpływ na formułowanie celów narodowej polityki w dziedzinie komunikowania, za którą opowiada się wie­le dokumentów UNESCO i której potrzebę widzą także niektórzy badacze zachodni. „Do zadań tej polityki należy formułowanie generalnych