Monthly Archives: Styczeń 2010

JAKO PODMIOT PRAWA

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego jest wy­łącznym sygnatariuszem traktatów, konwencji, umów dwustron­nych i wielostronnych, ono też, ze swej strony, odpowiada za’ ich realizację. Jeśli więc np. państwa są sygnatariuszami Aktu Koń­cowego KBWE, to tylko one ponoszą w ostatniej instancji odpo­wiedzialność

CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRAKTYKI

Uzupełniając stwierdzenie J. M. Kołosowa należy zwrócić jeszcze uwa­gę na kilka innych elementów, które nie wyczerpują bogatej argumentacji, jaką można przeciwstawić tej koncepcji:po pierwsze: teza o absolutnej wolności informacji obarczona jest podwójnym błędem; z jednej strony nie uwzględnia obiektywnej sytuacji

POJMOWANA ZASADA

Ppo trzecie: maksymalistycznie pojmowana zasada swobody działania osób i instytucji prywatnych w sferze informacji masowej mogłaby słu­żyć — i w rzeczywistości służy (w myśl cytowanych wcześniej wskazań A. von Schacka, N. Reubena i in.) — za parawan do prowadzenia takiej