//////

Archive for Grudzień, 2009

EGOISTYCZNE POJĘCIE WOLNOŚCI

Tu należy już mówić nie tylko o antysocjalistycznym, ale wręcz antyhumani­tarnym charakterze takich poczynań. Egoistycznie pojmowana wolność informacji nie może zagrażać ideałom humanistycznym;po czwarte: argument o swobodzie działania instytucji prywatnych nie w pełni odpowiada rzeczywistości, bowiem utrzymując prywatny for­malnie charakter tych instytucji państwa kapitalistyczne rozszerzyły jed­nocześnie kontrolę nad ich zagraniczną działalnością w sferze informacyj- no-kulturalnej, aby „zapewnić większą zgodność między tą działalnością a interesami państwowymi danego kraju”.Oznacza to, że państwo zyskuje znaczny wpływ na uczestnictwo prywatnych mediów w komunikowaniu międzynarodowym.

WARUNKI JAKOŚCI KOMUNIKOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO

Punktem wyjścia rozważań na temat jakości komunikowania międzynarodowego jest problem odpowiedzialności za wytwory informacyjno-kulturowe kierowane na zagranicę. Można zatem uznać, że różnorakie sprawy związane z jakością są pochodną zasadniczej kwestii, jaką jest odpowiedzialność.O jakości komunikowania międzynarodowego można mówić w dwojakim sensie: wartości samych przekazów, które uczestniczą w obiegu międzynarodowym; równoprawności przepływu tych przekazów, co się określa niekiedy w literaturze mianem sprawiedliwości kulturalnej. Oby­dwa te czynniki mają istotne znaczenie dla poziomu komuniko­wania, toteż warto zarysować w skrócie stanowisko państw socja­listycznych w tej kwestii.