//////

Archive for Grudzień, 2009

GRUNTOWANIE WARTOŚCI

Gruntowanie tych wartości w świadomości ludzkiej jest procesem długotrwałym, ale raz zin- ternalizowane stanowią normę aksjologiczną, która jest istotnym czynnikiem wprawiającym w ruch mechanizmy korygujące wy­paczenia ustrojowe.Jednym z najważniejszych osiągnięć państw socjalistycznych jest stworzenie strukturalnych przesłanek realizacji modelu kul­tury humanistycznej. Przesłanką kluczową jest ścisłe powiązanie kultury z życiem całego narodu, zaspokajanie jego potrzeb w tym zakresie, co określa nowy ideologicznie i klasowo kształt kultury. Będąc kategorią klasową, o której istocie decyduje w państwie socjalistycznym klasa robotnicza wespół z innymi kla­sami pracującymi, jest ona jednocześnie źródłem wartości ogólnoludzkich.

WSZYSTKIE KRYTERIA

Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro humanizm jest integralną częścią socjalistycznego systemu wartości.Określając najogólniej wychowawczą rolę kultury trzeba jeszcze stwierdzić, że w państwie socjalistycznym nie powinna ona zostać sprowadzona jedynie do zadań doraźnej politycznej mobilizacji społeczeństwa, a więc do funkcji wyłącznie propagan­dowej, trzeba bowiem uwzględniać swoistość kultury oraz jej ważką rolę w budzeniu i kształtowaniu estetycznych i moralnych odczuć społeczeństwa.Wszystkie te kryteria określające społeczną rolę kultury mu­szą siłą rzeczy odnosić się również do wąsko pojętej kultury  artystycznej — sztuki. „Podstawowym kryterium słuszności i po­stępowości żądań stawianych sztuce jako elementowi społecznego wychowania pisze J. Kossak — stają się (…) nie ogólne ujęcia wychowawczej funkcji sztuki, lecz konkretne treści (…) oraz kon­kretne społeczne oddziaływanie tych treści. Dlatego sprawą naj­ważniejszą jest kierunek myśli i ideałów, pragnień i dążeń, jakie zaszczepia sztuka.

MARKSISTOWSKO-LENINOWSKA KONCEPCJA WOLNOŚCI INFORMACJI

Podobne zadania co kultura ma do spełnienia — uwzględnia­jąc całą jej specyfikę — także informacja. Mówimy o informacji jako pewnego rodzaju pojęciu zbiorczym ściśle przylegającym do sfery propagandy, którego to z kolei pojęcia nauka marksistow­ska — w odróżnieniu od burżuazyjnej teorii komunikowania — nie dyskredytuje uznając słusznie, że oddziaływania w tej sferze można dyskredytować lub afirmować tylko z punktu widzenia ich społecznego sensu i wartości humanistycznych.Zresztą, gdy bierzemy pod uwagę całokształt działalności środ­ków masowego komunikowania w państwie socjalistycznym, to trudno w ogóle uzasadnić potrzebę oddzielania informacji spo­łecznej od kultury czy też nauki, oświaty i wychowania.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Grudzień, 2009.