//////

Archive for Listopad, 2009

INFORMACJA SPOŁECZNA

Za informację społeczną należy uznać bowiem — jak to już uprzednio stwierdziliśmy — nie tylko oderwaną cząstkę wiedzy o bieżących faktach i wydarzeniach, co mieści się w potocznym rozumieniu tego terminu, ale także całokształt wiedzy przekazywanej społe­czeństwu przez środki przekazu, wiedzy niezbędnej do jego fun­kcjonowania. Jeśli zatem informacja ma tak istotne i szeroko określone funkcje społeczne, to nie może być rozpatrywana tylko w kategoriach dobra indywidualnego, czy przedmiotu konsumpcji jak w społeczeństwie kapitalistycznym, ale także — a może prze­de wszystkim — w kategoriach dobra społecznego. Jeśli więc w państwie socjalistycznym komunikowanie masowe ma społeczny charakter, to logiczną tego konsekwencją jest uspołecznienie środ­ków tego komunikowania.

NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT

Występujący w tej sferze dysonans między społeczną funkcją komunikowania, co ma miejsce w roz­winiętych społeczeństwach kapitalistycznych, a prywatnym wła­daniem środkami masowego przekazu jest jedną ze struktural­nych sprzeczności współczesnego kapitalizmu, egzemplifikacją sprzeczności między jego bazą a nadbudową.Elementem najistotniejszym do zrozumienia społecznej roli komunikowania masowego w państwie socjalistycznym oraz jego odmienności w odniesieniu do roli, jaką ono pełni w państwie kapitalistycznym jest marksistowsko-leninowska koncepcja wol­ności informacji. Zasadza się ona — ujmując ogólnie — nie na głoszeniu formalnej wolności druku, jak to miało i ma miejsce w ustroju kapitalistycznym, a na stworzeniu takich warunków, które winny czynić z niej wolność rzeczywistą dla najszerszego ogółu społeczeństwa.

STWORZONE WARUNKI

Warunki takie stwarza przede wszystkim uspołecznienie środków komunikowania, czyli oparcie ich na za­sadach ekonomicznych, jakie obowiązują w państwie socjalistycz­nym. Jeśli w państwie tego typu wszystkie podstawowe środki produkcji są własnością całego społeczeństwa, to cóż mogłoby uzasadniać inny sposób władania środkami wytwarzania infor­macji?Przeciwstawianie burżuazyjnej koncepcji formalnej wolności prasy koncepcji socjalistycznej znaleźć można w myśli politycz­nej K. Marksa, którą rozwinął i dostosował do innego jakościowo etapu — etapu zorganizowanego ruchu robotniczego — W. I. Le­nin. Marksistowsko-leninowska koncepcja wolności prasy wysuwa na pierwszy plan kwestię odpowiedzialności twórcy informacji za jej treść i społeczne oddziaływanie, zgodnie z zasadą, że tylko prasa odpowiedzialna jest wolna.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Listopad, 2009.