//////

Archive for Październik, 2009

WOLNOŚĆ INFORMACJI

Uwagi W. I. Lenina na temat wolności informacji dotyczą prasy drukowanej, radio w swej funkcji środka masowego prze­kazu pojawiło się bowiem dopiero u schyłku jego życia. Niemniej koncepcję wolności informacji, tak jak ją widział W. I. Lenin, można odnieść do wszystkich funkcjonujących obecnie środków masowego przekazu, również radia i telewizji, one to bowiem jeszcze bardziej uwydatniają aktualność leninowskiej teorii w odniesieniu do społecznego charakteru informacji i jej roli w wy­chowaniu społeczeństwa.

WOLNOŚĆ INFORMACJI DZIŚ

Słowa W. I. Lenina o radiu jako „gazecie bez papieru i bez odległości” są pewną wskazówką metodologiczną, która pozwala określić rolę całego skomplikowanego procesu komunikowania za pomocą nowoczesnych środków przekazu umożliwiających swobodny dostęp do informacji wszystkim członkom społeczeń­stwa socjalistycznego.Dziś wolność informacji, tak jak ją pojmują marksiści, jest kategorią, która winna być podporządkowana nadrzędnemu ce­lowi działalności wszystkich mass mediów — wychowaniu społe­czeństwa w duchu wartości socjalizmu:„Od czasów Lenina nastąpiło wielkie zróżnicowanie prasy, programów radia i rozwijającej się telewizji. Środki te z dostępnych wąskim kręgom odbiorców stały się masowe, dostępne dla wszystkich.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Październik, 2009.