//////

Archive for Wrzesień, 2009

STOSOWANIE DO RODZAJÓW

Można by więc sto­sownie do rodzajów treści przekazywanych za ich pośrednictwem mó­wić (…) o takich funkcjach tych środków, jak: polityczna, ekonomiczna, społeczna i kulturalna lub informacyjna, publicystyczna, oświatowa i roz­rywkowa. Bez względu na to, ile funkcji wydzielimy, należy podkreślić, że za ich pośrednictwem realizowane jest wychowanie społeczeństwa”.Wolność informacji jest zarówno czynnikiem współdecydują­cym o charakterze politycznej organizacji społeczeństwa, jak i jednym z podstawowych praw człowieka. Stąd też spór o jej kształt tak bardzo ważny w sporze o kształt demokracji w ogóle. Pośrednim tego dowodem jest również nie mający precedensu międzynarodowy, czy wręcz globalny, zasięg kontrowersji doty­czącej zakresu wolności informacji.

AKTUALNOŚĆ SŁÓW

I. Lenina, że dopóki socjalizm będzie współegzy- stował z kapitalizmem, dopóty sprawa wolności w ogóle, a więc także i wolności informacji, będzie źródłem ostrych kontrowersji, a burżuazja nieraz „podniesie przeciwko nam sztandar wolności”.O   aktualności tych słów wypowiedzianych kilkadziesiąt lat temu można niejako naocznie się przekonać dzisiaj, kiedy to z hasła wolności kapitalizm usiłuje uczynić swój symbol. Ale równie aktualna jest także w dzisiejszych polemikach teza W. I. Lenina, że „wszelka wolność jest kłamstwem, jeśli ona przeczy interesom uwolnienia pracy od ucisku kapitału”.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE DIALOGOWI KULTUR

Przesłanki umożliwiające dialog kultur za pośrednictwem ko­munikowania masowego są różnorodne. Co się tyczy kultury so­cjalistycznej, tó wspomnieć należy zwłaszcza o dwóch takich przesłankach. Pierwsza z nich to bogactwo wartości, które tkwią w niej samej i które zasługują na to, by zostać włączone i upo­wszechnione w innych systemach kulturowych. Druga — to otwarty charakter samej kultury socjalistycznej, który jest jej immanentną cechą przejawiającą się w dążności do „przyswoje­nia wszelkich autentycznych wartości powstających w rozwija­jącej się kulturze światowej”.Charakteryzując funkcje wychowawcze kultury socjalistycz­nej stwierdziliśmy, że jedną z nich jest kształtowanie osobowości człowieka w duchu internacjonalizmu i współpracy z innymi na­rodami oraz poszanowania dla ich odmienności. Jest to wystar­czającym dowodem na otwartość kulturalną.

POSZANOWANIE KULTUR

Poszanowanie dla kultur innych narodów, w tym także narodów żyjących w ustroju kapitalistycznym, wyrasta z przekonania, że każdy z nich tworzy autentyczne wartości cywilizacyjno-kulturowe, które zasługują na przyswojenie i twórcze przetworzenie w duchu własnych po­trzeb i wartości każdego społeczeństwa.Stosunek marksizmu do kultur różnych narodów jest ilustra­cją jednego z praw dialektyki wyrażającego się w potrzebie asy- milowania czyichś wartości, nie wykluczającego jednak negacji pewnych ich cech dla ochrony własnej tożsamości kulturalnej przed bezkrytycznym naśladownictwem innych wzorów cywili- zacyjno-kulturowych. Potrzebę otwartości kultury socjalistycznej podkreślali sami klasycy marksizmu.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Wrzesień, 2009.