//////

Archive for Wrzesień, 2009

ZBADANIE PREFERENCJI

To z kolei wymagałoby bardziej dogłęb­nego zbadania preferencji odbiorców w różnych krajach oraz me­chanizmów recepcji kultury w skali międzynarodowej.Nie ma oczywiście uniwersalnej recepty na dobrą kulturę równie dobry model komunikowania międzykulturalnego, moż­na jednak dochodzić do pozytywnej formuły metodą kolejnych przybliżeń. Wielu ekspertów UNESCO sądzi, że niezaprzeczalne zalety ma w skali światowej oparcie produktu artystycznego na narodowych tradycjach i zasobach kulturotwórczych kosztem — coraz bardziej zacierającego indywidualne piętno kultur — ko­smopolityzmu. Przyznając każdemu państwu prawo do rozwijania własnej polityki kulturalnej nie sposób jednocześnie nie uznać jego aspi­racji do przesycania przekazów na zagranicę elementami dobrze pojętej kultury narodowej.