Monthly Archives: Sierpień 2009

DLA DOBRA DIALOGU

Może to tylko na dobre wyjść dialo­gowi kultur, ale pod warunkiem, że nie wejdzie się w nawyk „myślenia proeksportowego”, co — jak trafnie zauważa J. Miku­łowski Pomorski — mogłoby uczynić z tych przekazów płaską standaryzowaną produkcję eksportową, będącą swoistą formą

DZIAŁA WYBITNE

Dzieła te mogą się zrodzić i rodzą się w każdym ustroju i każdym narodzie, bo każdy tworzy wybitne wartości i w żadnym nie brak problemów społecznych, które sta­nowią wartościową kanwę dla twórców. Gdyby twórcy i działa­cze kulturalni z krajów socjalistycznych

KRYTERIA WARTOŚCIOWANIA INFORMACJI

Z problemem relatywizmu mamy także do czynienia w infor­macji, choć w odróżnieniu od kultury znaleźć można na tym ob­szarze komunikowania pewne względnie zweryfikowane kryteria oceny treści.Wypracowanie tych kryteriów utrudnia jednak abstrakcyj- ność samego pojęcia „informacja”.„Pod tym terminem mogą kryć się