//////

Archive for Sierpień, 2009

DLA DOBRA DIALOGU

Może to tylko na dobre wyjść dialo­gowi kultur, ale pod warunkiem, że nie wejdzie się w nawyk „myślenia proeksportowego”, co — jak trafnie zauważa J. Miku­łowski Pomorski — mogłoby uczynić z tych przekazów płaską standaryzowaną produkcję eksportową, będącą swoistą formą „kupowania” prestiżu poprzez kulturę.Kraje socjalistyczne opowiadając się za przenikaniem auten­tycznych wartości mają właśnie na myśli najwybitniejsze wy­twory kulturowe, które dowartościowuje pierwiastek narodowy. Same nie roszczą sobie pretensji — wbrew temu, co im się nie­kiedy przypisuje — że tylko w ich narodach i w ich kulturach powstają dzieła wybitne.

DZIAŁA WYBITNE

Dzieła te mogą się zrodzić i rodzą się w każdym ustroju i każdym narodzie, bo każdy tworzy wybitne wartości i w żadnym nie brak problemów społecznych, które sta­nowią wartościową kanwę dla twórców. Gdyby twórcy i działa­cze kulturalni z krajów socjalistycznych nie byli o tym przeko­nani, to nie zabiegaliby o rozszerzenie współpracy kulturalnej z innymi narodami, także z tymi o odmiennym systemie społecz­nym. Państwa socjalistyczne, dalekie od jakiegokolwiek nacjona­lizmu kulturalnego, są jednocześnie przekonane, że stwarzają instytucjonalne gwarancje umożliwiające dzielenie się z Innymi narodami tylko tymi wytworami swych kultur, w których tkwią niezaprzeczalne wartości ogólnohumanistyczne.

KRYTERIA WARTOŚCIOWANIA INFORMACJI

Z problemem relatywizmu mamy także do czynienia w infor­macji, choć w odróżnieniu od kultury znaleźć można na tym ob­szarze komunikowania pewne względnie zweryfikowane kryteria oceny treści.Wypracowanie tych kryteriów utrudnia jednak abstrakcyj- ność samego pojęcia „informacja”.„Pod tym terminem mogą kryć się przecież treści różnego rodzaju: zarówno prawdziwe jak i fałszywe, zarówno sprawozdania jak i komen­tarze, zarówno fakty jak i opinie, zarówno krótkie stwierdzenia jak i pzcze- gółowe analizy, zarówno dzieła sztuki jak i notki dziennikarskie, teorie filozoficzne, naukowe, społeczne. Treści, które w tych informacjach są zawarte, mogą przenosić idee i wartości akceptowane uniwersalnie, ale również idee partykularne (…) Nie można przeto uznać, że upowszechnia­nie informacji jest samo w sobie wartością akceptowaną powszechnie, rzecz w tym, aby były to użyteczne informacje.