//////

Archive for Lipiec, 2009

NA WSZYSTKICH OBSZARACH

Na wszystkich obszarach danej kultury można się bowiem doszukać wspólnego mianownika wartości, w którym mieszczą się określone rekomen­dacje społeczne, ideologiczne itp., a wśród nich swoiste tradycje narodowe, model kultury i rozrywki, wzorce stosunków między­ludzkich, akceptację lub dezaprobatę dla takich czy innych sty­lów życia, dróg postępu społecznego, norm moralnych. Wydaje się zresztą, że kultura jako całość jest najbardziej pojemnym obszarem pod względem zawartych w niej wartości stanowiących wyznaczniki ludzkich motywacji i postaw. Poza omówionymi wyżej przesłankami aktywnego współistnie­nia kultur, które wpływa korzystnie na rozwój komunikowania międzynarodowego, można wskazać na szereg konkretnych pro­blemów, których rozwiązywanie wymaga szerokiego udziału środ­ków masowego przekazu.

KOMUNIKOWANIE DLA POKOJU

W literaturze marksistowskiej wymienia się na pierwszym miejscu sprawę pokoju i prowadzące doń środki, kształtowanie atmosfery zaufania i przyjaźni poprzez poznawanie się narodów i ich kultur.Taką samą artykulację sprawy pokoju starają się eksponować oczywiście różne siły polityczne w dzisiejszym świecie, wśród nich i te, które poza hasłami niewiele w tej sprawie czynią, to­też samo brzmienie haseł nie może być jeszcze miernikiem in­tencji. Państwa socjalistyczne starają się nadać tym hasłom żywą treść wskazując na środki, których podjęcia wymaga komuniko­wanie w służbie pokoju. Nie fetyszyzując roli środków masowego przekazu w tym procesie, wyznaczają im one jednak ważne i konkretne zadanie ugruntowywania świadomości wszystkich ludzi, że świat, jeśli chce przeżyć, skazany jest na pokojowe współżycie.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Lipiec, 2009.