Monthly Archives: Czerwiec 2009

PROBLEM SELEKCJI TREŚCI W KOMUNIKOWANIU MIĘDZYNARODOWYM

Formuła druga, która charakteryzuje — a w każdym razie winna charakteryzować — komunikowanie masowe w państwach socja­listycznych, zasadza się na założeniu, że informacja jest nie tylko dobrem indywidualnym, ale także społecznym, co implikuje jej zaangażowany charakter i różnorodność funkcji w

ZŁOŻONY PROBLEM

Zwolennicy „swo­bodnego przepływu” — jak się łatwo domyślić — negując jego ograniczenia opowiadają się przeciwko selekcji treści. Dla tych, którzy za nią optują, jest ona logiczną konsekwencją uznania pra­wa każdego państwa do prowadzenia własnej, narodowej poli­tyki w dziedzinie komunikowania. Problem jest

PRAWO DO SELEKCJI

Jak wygląda stanowisko socjalistycznej teorii i praktyki ko­munikowania międzynarodowego w tej kwestii? Otóż odrzucenie przez nie filozofii „swobodnego przepływu” równa się uznaniu prawa do wyboru treści z oferty proponowanej przez świat ze­wnętrzny, zgodnie z kryteriami, których wymagają interesy na­rodowe i

CZĘŚĆ WARTOŚCI

Część wartości powstałych na obcym podłożu klasowym może jednak wywierać, i istotnie wywiera, deformujący wpływ na roz­wój kultury socjalistycznej. „Dotyczy to tych treści kulturowych, które powstałe na gruncie kultury burżuazyjnej oddziałują w sposób negatywny na przebieg rewolucji kulturalnej oraz na