Monthly Archives: Marzec 2009

BEZ UZASADNIEŃ

Nie trzeba szerzej uzasadniać, że przekazy tego typu należy oceniać nie tyle według kryteriów ich selekcji, ile raczej w ka­tegoriach zakazu, który zresztą można w wielu wypadkach wy­wieść z brzmienia odnośnych norm prawnotraktatowych.Problem selekcji pojawia się natomiast z całą ostrością,

TEMAT WIELU OPRACOWAŃ

Te treści ma na myśli J. Kaszlew pisząc: „Czas zrozumieć, że przedmiotem wymiany kulturalnej między krajami socjalistycznymi a kapitalistycznymi nie może być «każ- da kultura», «każda informacja*, w tym również antyhumanitar­ne i amoralne utwory, będące dzisiaj nieodłącznym atrybutem kultury burżuazyjnej”.Temat