//////

Archive for Marzec, 2009

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU

Zwiększanie się udziału tych uczestników w procesie komu­nikowania jest istotną przesłanką jego rozwoju w pożądanym kierunku, chroni je bowiem przed nadmierną etatyzacją, która zawsze kryje w sobie ryzyko wąskopraktycystycznego pojmowa­nia odpowiedzialności państwa jako bieżącej, ścisłej kontroli nad strumieniem przekazów informacyjno-kulturowych kierowanym na jego terytorium lub zeń wychodzącym. Tak rozumiana odpo­wiedzialność może zaowocować niepożądanymi praktykami krę­powania swobody wymiany wartości autentycznych, zwłaszcza gdy kryteria oceny tych wartości są mało przejrzyste. Niewła­ściwe pojmowanie odpowiedzialności państwa — które nie jest sytuacją jedynie hipotetyczną — nie może jednak podważać sa­mej zasady, tak jak i w świecie kapitalistycznym nie podważa się zasady wolności informacji, choć nie do rzadkości należą przy­padki jej nadużywania także na skalę międzynarodową.

SKUTEK NADUŻYĆ

Właśnie m.in. wskutek tych nadużyć państwa socjalistyczne utrzymują swą kontrolę nad przepływem informacji, a mogłoby jej nie być, gdyby do nadużyć wolności informacji w obrocie międzynarodo­wym nie dochodziło. Dodać tu jeszcze trzeba, że w takiej formule odpowiedzialności państwa kryje się założenie, że państwo to nie działa, a w każdym razie nie powinno działać, „obok” społeczeń­stwa, lecz w jego imieniu i z jego umocowania, stanowiąc instru­ment kontroli społecznej, która w sferze stosunków z innymi państwami nie mogłaby się bez jego udziału realizować. Można w tej kwestii sformułować generalną zasadę, że pań­stwa socjalistyczne traktują odpowiedzialność państwa w tym zakresie jako odpowiedzialność za zgodność działań wszystkich będących w jego jurysdykcji uczestników komunikowania z na­czelnymi zasadami współżycia międzynarodowego, które państwa socjalistyczne wywodzą z idei pokojowego współistnienia.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Marzec, 2009.