//////

Archive for Luty, 2009

DOSTĘP DO PRZEKAZÓW

Fakt, że społeczeństwa socjalistyczne nie są pozbawione do­stępu do przekazów obiektywnie kontrastujących z założeniami socjalizmu (bo można to powiedzieć o wielu wydawnictwach za­chodnich legalnie kolportowanych na terytorium państw socja­listycznych) jest tylko potwierdzeniem ich gotowości do dyskursu ideologicznego w formie nadającej się do zaakceptowania. Trudno oczywiście o jednoznaczne kryteria w określaniu treści, klóre na­dają się do dyskusji oraz form, które można zaakceptować, zależy to bowiem od konkretnych warunków i zmienia się w różnych okresach historycznych. W przeszłości kraje socjalistyczne skła­niały się raczej do stosowania pod tym względem wykładni za­wężającej, ograniczając dostęp zachodnich idei i wartości do swych społeczeństw.

BRAK ZAUFANIA

Było to uzasadnione z jednej strony bra­kiem zaufania w stosunkach Wschód—Zachód, a z drugiej — po­trzebą ochrony młodego ustroju i świadomości społecznej nara­żonej na działania rozkładowe, na ryzyko zakłócenia kształtują­cego się dopiero normatywu wartości socjalistycznych. W miarę eliminowania wzajemnych uprzedzeń i nieufności dopływ infor­macji i idei z Zachodu na Wschód wzrastał, i choć nie był on w pełni równoważony przez oddziaływanie w przeciwnym kierun­ku, to jednak podziałał korzystnie na rozwój kultury socjalistycz­nej, bowiem „występowanie różnorodności i sprzeczności (…) po­budza procesy kulturotwórcze i sprzyja powstawaniu nowych wartości i dzieł artystycznych”