//////

Archive for Luty, 2009

ZASTRZEŻENIA PAŃSTW

Jednocześnie każde państwo socjalistyczne zastrzega sobie przy tym prowadzenie pewnego wycinka oficjalnej zagranicznej polityki informacyjno-kulturalnej, ale z tego nie rezygnuje prze­cież żadne państwo, łącznie z rozwiniętymi państwami kapitali­stycznymi. Praktyka dowodzi zresztą, że działalność Zachodu w dziedzinie komunikowania prowadzona przez oficjalne agendy o    wiele bardziej przystaje do norm współżycia międzynarodo­wego niż działalność w tej sferze wielu instytucji prywatnych lub pozornie prywatnych. Jeśli więc kraje socjalistyczne wystę­pują przeciwko pełnej swobodzie działania tych ostatnich na fo­rum międzynarodowym, to nie dlatego, że są one prywatne, lecz dlatego, iż chcą stosować własne reguły gry często bez uwzględ­niania interesów innych.

BEZ ŻADNEJ KONTROLI

Iluzją jest przy tym, że nie podlegają one żadnej kontroli; otóż podlegają, lecz jest to inny rodzaj kon­troli — mechanizmy rynkowe i interes ekonomiczny, który często rozmija się z interesem narodów będących obiektem oddziaływa­nia z zewnątrz prywatnych mediów.Co się więc tyczy odpowiedzialności państwa za treści i formy przekazów informacyjno-kulturalnych na zagranicę, to teoria marksistowska twierdzi, że na obecnym etapie rozwoju stosunków międzynarodowych wykazuje ona per saldo więcej zalet niż wad. Jest to wniosek wynikający nie tylko z realnej oceny uwarun­kowań, ale także z ogólnie akceptowanych przez naukę twierdzeń odnoszących się do roli państwa we współczesnym świecie:Państwo jest jedynym podmiotem prawa międzynarodowe­go (obok organizacji międzynarodowych, których kompetencje są jednak nań delegowane przez suwerenne państwa członkowskie) i nadal głównym podmiotem stosunków międzynarodowych w ogóle.

ROLA JEDNOSTKI

Państwo jest (…) gwarantem wykonywania porozumień w dobrej wierze, odpowiedzialnym na zewnątrz za eksportowane rozpowszechniane dobra, wartości, informacje oraz posiada in­strumenty dynamizowania współpracy kulturalnej. Nie pomniej­sza to roli jednostki; w systemie socjalistycznym organy państwo­we ułatwiają indywidualnym osobom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej w sensie finansowym, organizacyjnym i in- nym”.Głoszona przez teoretyków zachodnich (m.in. przez twórców „społeczeństwa globalnego”) teza o konieczności „odpaństwowie- nia komunikowania międzynarodowego — przy jednoczesnym uznawaniu kompetencji organów państwowych w pozostałych sfe­rach budzi zasadnicze wątpliwości także i z tego względu, że zmierza do dezintegracji koncepcji suwerenności państw.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Luty, 2009.