Monthly Archives: Grudzień 2008

ILOŚĆ I SZYBKOŚĆ PRZEKAZU

Ilość i szybkość przekazu informacji są ważne, ale to za mało. Potrzebna jest metodologia analityczna mająca w polu widzenia szeroki wachlarz informacji, priorytet kryteriów treściowych przed ilościowymi, względy racjonalne, a nie tylko wąsko pojętą konkurencję, bezwzględną walkę o najsilniejszą pozycję

WIDOCZNE TENDENCJE

Tendencje te dają się coraz silniej zauważyć także w skali międzynarodowej, toteż — jak akcentuje W. Markiewicz — „zwielokrotnienie ilości informacji i zasobów wytwarzanych war­tości kulturowych tym bardziej implikuje konieczność se­lekcji dóbr, które mogą i powinny wchodzić do cyrkulacji międzynarodowej

NIE BEZ RACJI

Nie mają jednakże racji ci, którzy sądzą, że rezygna­cja z tego zinstytucjonalizowanego narzędzia polityki państwa przywróciłaby pełną wolność informacji, stwarzającą wszystkim narodom równe szanse. Jest dostatecznie dużo innych instrumen­tów, w tym zwłaszcza mechanizmy ekonomiczne w państwach kapitalistycznych, które sprawiają, że

ANALIZA PROBLEMU

Państwa socjalistyczne, nie mogąc ze swej natury stosować instrumentów rynkowych, mają suwerenne prawo odwołać się do innych środków nie uważając przy tym, by owe środki utrud­niały autentyczne komunikowanie międzynarodowe. Można zatem analizę tego problemu zakończyć konkluzją, że każde stanowisko skrajne jest

KWESTIA RÓWNOŚCI PAŃSTW W KOMUNIKOWANIU MIĘDZYNARODOWYM

Istotnym warunkiem jakości komunikowania międzynarodo­wego jest równość jego uczestników. Jest to zresztą problem ogólniejszy, dotyczy bowiem wszystkich sfer stosunków między­narodowych.Rozpatrywanie zagadnienia równości państw na tej płaszczy­źnie winno jednakże uwzględniać jej swoistość. Polega ona prze­de wszystkim na tym, że równości tej

RÓWNOPRAWNOŚĆ

Słusz­niej zatem jest mówić nie o ekwiwalentnej równości czy pary­tecie kulturalnym, bo tego nie da się zadekretować na skalę mię­dzynarodową, a o równowartości lub sprawiedliwości w dziedzi­nie wymiany informacji i kultury, która to wymiana nie może być liczona mechanicznie w

OTWARTA SZANSA

Taka szansa otwiera się zwłaszcza przed narodami małymi i średnimi, które mogą się poszczycić bogatymi tradycjami i zasobami kultu­rotwórczymi, choć nie zawsze mają możliwość zaprezentować je światu. Zasada równoprawności państw w tej sferze, jak zresztą i wszystkich innych, to jednakowe prawa