Monthly Archives: Listopad 2008

W SZEROKIEJ SFERZE

Mówiąc zatem o równości w sferze szeroko pojętego komuni­kowania mamy raczej na myśli „równość szans” — posługując się określeniem zaczerpniętym ze współczesnych dyskusji na te­mat egalitaryzmu — która winna stwarzać równe możliwości „na starcie”, co w tym przypadku oznacza rezygnację

ŻYCZLIWOŚĆ DLA NOWYCH

Narody, które nie zdobędą się na życzliwość dla tych nowych społe­czeństw, okażą tym samym kulturową niedojrzałość i brak hu­manizmu”. Ponieważ — jak to wcześniej stwierdziliśmy — sfery komu­nikowania nie da się oddzielić od całokształtu stosunków między­narodowych, przeto muszą się na nim