//////

Archive for Maj, 2008

CZĘŚĆ WARTOŚCI

Część wartości powstałych na obcym podłożu klasowym może jednak wywierać, i istotnie wywiera, deformujący wpływ na roz­wój kultury socjalistycznej. „Dotyczy to tych treści kulturowych, które powstałe na gruncie kultury burżuazyjnej oddziałują w sposób negatywny na przebieg rewolucji kulturalnej oraz na two­rzenie się kultury ogólnonarodowej, a następnie kultury ogólno- socjalistycznej (…) Negatywny wpływ posiadają te treści kultu­rowe, które oddziałują w sposób deformująco-hamujący na roz­wój specyficznych wartości kulturalnych stanowiących istotę przeobrażeń socjalistycznych. Bezpośrednio wpływ ten uwidacz­nia się w sferze świadomości społecznej, która ulega działaniu deformacyjnemu”.

ISTOTNE KRYTERIUM

Drugim istotnym kryterium selekcji obcych przekazów są względy ochrony własnego dziedzictwa kulturalnego jako pod­stawy tożsamości kulturalnej i narodowej. Utrzymanie ciągłości tego dziedzictwa i tradycji było i jest jednym z podstawowych założeń polityki kulturalnej państwa socjalistycznego.Kilka słów na temat istoty tej tożsamości. Można ją określić jako ze­spół cech właściwych kulturze danego narodu, które stanowią o jej swoisto­ści i samoistności względem innych, wytwarzają poczucie odrębności ludzi w niej żyjących oraz skłaniają ich do identyfikacji z nią. Zagrożeniem dla tak pojętej tożsamości jest naruszenie historycznie ukształtowanej równo­wagi ciągłości i zmiany, które było w przeszłości udziałem wielu, nawet starych kultur narodowych i które nie omija wielu z nich także i dziś.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Maj, 2008.