//////

Archive for Październik, 2007

WYKSZTAŁCONA SFERA

Sfera kultury jest bo­wiem powszechnie wykorzystywana do propagandy własnych wartości i walki z innymi wartościami, które traktuje się jako niższe, partykularne, zacofane”.Dlatego też badacze z krajów socjalistycznych wysuwają na czoło ideę równości, godności i wartości każdej kultury. Stąd wy­pływa „postawa szacunku wobec dorobku innych oraz prawo za­chowania i obrony własnej suwerenności kulturalnej. Masowe media muszą być widziane na tym właśnie tle; mimo iż ze swego charakteru uniwersalne, ze względów technicznych dążące do przełamywania granic, w rzeczywistości są zawsze w służbie określonych społeczeństw i ich systemów wartości. Prawo do wy­boru własnej drogi kulturalnej, rozwijania własnego systemu wartości wynika wprost z prawa do kulturalnej suwerenności”.

NEGATYWNY STOSUNEK

Negatywny stosunek krajów socjalistycznych do różnych form dominacji informacyjno-kulturalnej jednych państw nad innymi wynika z odrzucania przez nie wszelkich form nierówno- prawności we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Za­gadnienie to znajduje coraz bardziej wszechstronne naświetlenie w literaturze i publicystyce krajów socjalistycznych z zakresu stosunków międzynarodowych i komunikowania. Rezygnując za­tem ze szczegółowego omawiania cech, funkcji i tendencji zwró­cimy uwagę tylko na niektóre jego aspekty.Problem nierównoprawności w międzynarodowych stosunkach kulturalnych można rozpatrywać w dwóch aspektach; w odnie­sieniu do krajów socjalistycznych oraz do krajów Trzeciego Świata.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Październik, 2007.